Translate

POC #168Body
 

Head: Lelutka Mesh Head
Hair: Love - Briar Rose @ 
Love Hair
Body: Maitreya Lara


Clothes
 

Dress: .::SD::. BLACK DEVIL V.2.0 @ Vogue Fair